Anunțuri pe site

Nici o intervenţie nu a fost publicată la acest subiect

Cursuri disponibile

Cursul de Etnografie şi Folclor literar românesc se adresează studenţilor de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava, specializarea Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (franceză, germană) forma de Învăţământ la Distanţă (ID).


OBJECTIFS GENERAUX

 • la familiarisation des étudiants avec la civilisation et la littérature françaises du XVIIe siècle;
 • la connaissance des moments les plus importants et des grands auteurs;
 • l’analyse de quelques œuvres représentatives pour l’illustration de la doctrine classique, des genres de l’époque;
 • la compréhension de la complémentarité de l’étude synchronique avec celle diachronique, un regard sur l’évolution des genres;
 • l’approfondissement du statut de l’œuvre littéraire, du rapport au discours littéraire;
 • le cours garantit aux étudiants des connaissances essentielles sur la littérature du XVIIe siècle, il les aide à établir quelques concepts littéraires importants, il offre des méthodes de l’interprétation de l’œuvre dramatique et de l’œuvre en prose.


Obiectivele cursului

Parcurgerea materialului de studiu urmăreşte:

 • dezvoltarea  limbajului literar;
 • însuşirea unor noţiuni semnificative privind evoluția literaturii române din epoca medievală până la scriitorii postpașoptiști;
 • interpretarea din perspectivă modernă a unui text literar din epoca medievală, pașoptistă și postpașoptistă;
 • formarea spiritului critic și a unui discurs critic;
 • însuşirea unor noţiuni generale privind:
  • existența primelor elemente de literatură română;
  • curentele literare (iluminism, romantism) și influența lor asupra creațiilor literare din perioadele studiate;
  • apariția și evoluția unor genuri și specii literare (romanul, nuvela, eseul, comedia, drama istorică.


Objectifs du cours

 • acquérir le métalangage spécifique à l’explication du fonctionnement phonétique du français;
 • appliquerles outils conceptuels relatifs aux principaux phénomènes phonétiques en français dans l’acte de production orale ;
 • mettre en relationla composante phonétique de la production discursive avec ses aspects morphologiques, sémantiques, syntaxiques et pragmatiques ;
 • identifier, expliquer et comparer les mécanismes de production des phonèmes de la langue française vivante et des faits de prosodie
 • décoder et réaliser la transcription phonétique
 • identifier différents types d’accents en français


Obiectivele cursului

Obiectivele specifice (operaţionale) care au stat la baza elaborării cursului de Limba română contemporană, destinat studenților din anul I, ID, au fost următoarele :

 • Formarea unei atitudini active faţă de limbă, concepută ca unitate în diversitate, cu interacţiuni între variante şi compartimente, cu normele implicite şi academice care generează funcţionalitatea, mereu în devenire, impusă de nevoile de comunicare ale societăţii actuale.
 • Crearea deprinderilor de a interpreta structuri lingvistice diverse, din perspectiva modului specific de organizare a limbii române literare actuale, corelînd cunoştinţele dobîndite pe parcursul traseului de studii.
 • Prelucrarea optimă a informaţiilor de specialitate, în vederea redactării şi susţinerii unor lucrări ştiinţifice sau în rezolvarea adecvată a subiectelor cu care se va confrunta absolventul, în ipostaza de candidat la concursul de titularizare în învăţămînt şi apoi în activitatea didactică de la catedră (definitivat, examene de grad).
 • Cunoaşterea și aprofundarea principalelor perspective teoretice elaborate de lingvişti de prestigiu din domeniu.

Citirea atentă a textelor cuprinse în culegere (cu un dicţionar Petit Robert sau Larousse la îndemână), traducerea lor şi semnalarea principalelor probleme de ordin fonetic, lexical sau morfo-sintactic, analizarea punctelor de vedere prezentate în fiecare text, rezolvarea exerciţiilor vor conduce la ameliorarea competenţei de exprimare orală a studenţilor, la depăşirea principalului obstacol cu care se confruntă aceştia : frica de a vorbi într-o limbă străină.

Objectifs du cours

 • acquérir le métalangage spécifique à l’explication du fonctionnement phonétique du français;
 • appliquer les outils conceptuels relatifs aux principaux phénomènes phonétiques en français dans l’acte de production orale ;
 • mettre en relation la composante phonétique de la production discursive avec ses aspects morphologiques, sémantiques, syntaxiques et pragmatiques ;
 • identifier, expliquer et comparer les mécanismes de production des phonèmes de la langue française vivante et des faits de prosodie
 • décoder et réaliser la transcription phonétique
 • identifier différents types d’accents en français


Obiectivul general al cursului este dobândirea unui suport teoretic de către studenţii cu un nivel mediu de cunoaştere a limbii franceze, formarea şi consolidarea  cunoştinţelor de gramatică a limbii franceze contemporane care să le permită :

 • înţelegerea şi folosirea corectă a mecanismului de generare a grupului nominal;
 • îmbogăţirea şi perfecţionarea competenţei lingvistice în construirea grupului nominal lărgit prin cunoaşterea detaliată a regulilor combinatorii ale diferiţilor substituenţi ai grupului nominal.

Teoria literaturii este disciplina care pune bazele teoretice ale studiului literaturii, definind conceptele, principiile şi metodele necesare abordării oricărui fenomen literar, indiferent de epoca istorică şi de spaţiul cultural în care se încadrează acesta. Obiectul ei de studiu este fenomenul literar, adică opera literară ca structură semnificantă şi ca fapt lingvistic specific, procesul de creaţie şi procesul receptării. Teoria literaturii corelează estetica, retorica, stilistica, semiotica şi conlucrează cu alte ştiinţe autonome, precum sociologia, psihologia, antropologia, filozofia etc.

Obiectivul cursului de Teoria literaturii este formarea unui cititor profesionist, familiarizat cu mecanismele producerii textului literar, capabil să interpreteze adecvat orice tip de text şi să utilizeze corect limbajul ştiinţific. Ca atare, la întîlnirile cu studenţii se vor comenta texte literare şi lucrări teoretice.

Forma de evaluare va fi examenul scris.


Într-un sens foarte larg, morfologia poate fi definită ca acea parte a gramaticii care studiază regulile privind modificările formale ale cuvintelor, cuvântul fiind unitate constitutivă a unui text şi ansamblu de unităţi constitutive minimale (morfemele) (D. Irimia, GLR, p.22). Deoarece cuvântul este, la rândul său, analizabil în unităţi minimale biplane, pe care le numim morfeme, se consideră că morfologia studiază “regulile care explică structura internă a cuvântului, adică regulile de combinare a morfemelor lexicale şi gramaticale în cuvinte, stabilirea paradigmelor lor în dependenţă de categoriile de gen, număr, caz etc.” (I. Iordan, V. Robu, LRC, p.348).

În lucrarea de faţă vom avea în vedere morfemele şi combinaţiile de morfeme în limitele cuvântului atât din punct de vedere formal, cât şi din punctul de vedere al conţinutului.

Obiectivele cursului:

 • cunoaşterea concepţiilor despre literatură şi artă formulate de Titu Maiorescu şi Constantin Dobrogeanu-Gherea;
 • cunoaşterea aprofundată a viziunii artistice din operele lui Mihai Eminescu;
 • cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor conexe de istorie şi teorie literară;
 • dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a operelor literare prin raportare la conştiinţa artistică a autoului, la contextul estetic şi ideologic în care opera se construieşte, la contextul operei înseşi privite în ansamblul ei;
 • formarea competenţelor de evaluare a operei prin raportare la exegeza critică existentă şi reinterpretarea ei din perspectivă modernă; dezvoltarea capacităţii de a avea discernămînt critic în preluarea şi asumarea opiniilor criticilor literari;
 • dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi accepta moduri diferite de interpretare a unui text literar.

Compétences


A la fin de ce cours, l’étudiant sera capable : de définir le mouvement et l’esprit des Lumières, d’expliquer l’importance du contexte historique dans l’évolution des Lumières, de présenter ses valeurs et ses principaux représentants, de préciser les sujets de la critique de la société faite par les philosophes, de décrire le rôle des Salons philosophiques,  d’exposer les genres et les styles du mouvement artistique des Lumières.

Obiectivele cursului

a) înfăţişarea unei imagini unitare asupra evoluţiei limbiii române în primul stadiu de evoluţie: limba latină;

b) evidenţierea latinităţii limbii române, a continuităţii elementului daco-roman în Dacia, locul specific al limbii române printre celelalte limbi romanice;

c) însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniu.

Avînd în vedere definiţia genealogică a limbii române, vom considera limba latină ca punct de plecare în evoluţia limbii române, ceea ce impune descrierea acesteia. Demersul acesta este justificat şi de faptul că pentru limba latină dispunem de o foarte bogată bază de studiu, care cuprinde pe de o parte opere scrise în limba latină, iar pe de alta studii despre limba latină.


Obiectivele cursului

Citirea atentă a textelor cuprinse în culegere (cu un dicţionar Petit Robert sau Larousse la îndemână), traducerea lor şi semnalarea principalelor probleme de ordin fonetic, lexical sau morfo-sintactic, analizarea punctelor de vedere prezentate în fiecare text, rezolvarea exerciţiilor vor conduce la ameliorarea competenţei de exprimare orală a studenţilor, la depăşirea principalului obstacol cu care se confruntă aceştia : frica de a vorbi într-o limbă străină.